Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY   internetového obchodu (e-shopu)

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Fenix Resonance s.r.o., Prostějovská 7, 080 01  Prešov, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro , Vložka číslo: 28638/P, IČO: 47389681 , DIČ: 2023852776,  tel. +421 948 939 389, e-mail: fenixresonance@gmail.com (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

1.5 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

1.6 Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

1.7 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvome-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

1.8 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných a reklamačných podmienok. Tieto Obchodné a reklamačné podmienky sú platné až do vydania nových podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.2 Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb, zaväzuje sa prevziať objednaný tovar alebo službu a zaplatiť za neho dohodnutú cenu. Objednávka sa tak stáva pre spotrebiteľa záväznou.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh v požadovanej kvalite a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu a bez storno poplatku. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci kupujúcemu potvrdí storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Zrušenie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3. CENA

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH a všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné.

3.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba ceny prepravy je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar a služby v e-shope môže kupujúci nasledovným spôsobom:
a) na dobierku – platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru
b) prevodom na účet predávajúceho  – platba vopred na základe zálohovej faktúry. V tomto prípade na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom zo svojho účtu alebo priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar alebo služby v ponuke predávajúceho je do 30 dní od vytvorenia objednávky ak sa nedohodli inak alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Ak je tovar skladom, je expedovaný po potvrdení objednávky podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

5.3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predajca informuje kupujúceho o možnosti čiastočných dodávok v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

5.4 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou – pre SR aj ČR
b) Slovenskou poštou – pre SR
c) osobný odber – Sibírska 37 alebo OC Max, 080 01  Prešov, v pracovných dňoch a po vzájomnej dohode
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a pri jeho preberaní skontrolovať neporušenosť obalu zásielky, resp. aj samotný tovar.
6.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. POPLATKY ZA PREPRAVU A MOŽNOSTI PLATIEB

7.1    Pri platbe vopred na bankový účet – pre SR aj ČR (platba na základe zálohovej faktúry) si za dopravné účtujeme:
–    pri doprave Slovenskou poštou iba v SR s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,20 €
–    pri doprave kuriérskou spoločnosťou v SR s doručením do 24 hod. po expedícii z nášho skladu – 4,10 €
– pri doprave kuriérskou spoločnosťou do ČR s doručením do 48 hod. po expedícii z nášho skladu – 8,00 €

7.2    Pri platbe na dobierku – pre SR aj ČR (platíte pri preberaní kuriérovi, doručovateľovi):
–    pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,20 €
–    pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24 hod. po expedícii z nášho skladu – 5,10 €
– pri doprave kuriérskou spoločnosťou do ČR s doručením do 48 hod. po expedícii z nášho skladu 10,00 €

8. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

8.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

8.2    U tovaru alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, túto vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

9. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

9.1    Kupujúci je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z., § 7 oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“), ak už kupujúci prevzal tovar do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane priloženého originálneho dokladu o kúpe.

9.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať písomne predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí. Túto žiadosť o odstúpenie osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch
b) zaslať tovar bezodkladne po oznámení o odstúpení naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

9.4 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý!

9.5 Po splnení podmienok podľa bodov 9.1 až 9.4 týchto Obchodných podmienok a po prevzatí vráteného tovaru predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods.3) Zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

9.6 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

9.7 Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov…

9.8 Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

9.9 Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo  spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9.10 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 9.1 až 9.8 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.zenavzene.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).

10.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

10.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.zenavzene.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové  a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

10.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

10.5 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail fenixresonance@gmail.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov okamžite blokujeme alebo likvidujeme vaše osobné údaje a dôjde zároveň k zrušeniu vašej zákazníckej registrácie.

11. ZMLUVNÁ POKUTA

11.1     Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil  a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v bode 6.4.

11.2     Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

12.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

12.3 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

12.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

12.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 23. januára 2015.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1.    Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.    V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

3.    Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho. Ak si tovar preberá kupujúci osobne, začína plynúť v deň jeho prevzatia.

4.    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

5.    Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vadu zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

6.    Právo na záruku zaniká v prípade, že:
1.    k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
2.    nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
3.    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
4.    zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
5.    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
6.    používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7.    Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8.    Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
9.    Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru), popis závady a zaslať výhradne písomne poštou (nie formou e-mailu).
10.    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
11.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

12.    Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
1.    pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby
2.    pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
3.    v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu
4.    reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13.    Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že je obal nepoškodený.

14.    Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Fenix Resonance s.r.o.
Prostějovská 7
080 01  Prešov
e-mail: fenixresonance@gmail.com
mobil: +421 948 939 389
IČO: 47 389 681
DIČ:2023852776
Nie sme platcom DPH !

PREVÁDZKOVÁ DOBA:
automatické potvrdenie objednávky: Pondelok – Nedeľa: 00-24h
e-mail: info@zenavzene.sk
Zodpovedná vedúca: Jana Kečkéšová (Lengyelová)
Firma je zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28638/P

Fio banka:
Účet: 2000483718/8330
IBAN: SK7883300000002000483718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

pre platby z ČR bez poplatku: 2000483718/2010

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *