Obchodné podmienky internetového obchodu www.zenavzene.sk


1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť  PAVEL KNAP - MADEPA, Radvanovce 12, 094 31  Radvanovce, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri č. živ. reg. 713-6857, IČO: 40057372 , DIČ: 1022332454, IČ DPH: SK1022332454, tel. +421 911 498 800, e-mail: vyzivena@gmail.com (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely Zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 E-shopom je webová stránka umiestnená na internetovej adrese http://www.zenavzene.sk/ s verejným prístupom, ktorá umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

1.5 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

1.6 Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

1.7 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. Zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

1.8 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných a reklamačných podmienok. Znenie obchodných a reklamačných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných a reklamačných podmienok. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné až do vydania nových podmienok.


2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


3. OBJEDNÁVANIE

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na webovej stránke predávajúceho. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3.2 Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb, zaväzuje sa prevziať objednaný tovar alebo službu a zaplatiť za neho dohodnutú cenu. Objednávka sa tak stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh v požadovanej kvalite a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu a bez storno poplatku. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na webovej stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci kupujúcemu potvrdí storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Zrušenie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke a dodatočných nákladov za vrátenie.

3.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).


4. CENA

4.1 Predávajúci nie je platcom DPH a všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené nižšie v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

4.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

4.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba ceny prepravy je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.


5. PLATBY

5.1 Platiť za tovar a služby v e-shope môže kupujúci nasledovným spôsobom:
a) na dobierku – platí priamo kuriérovi  pri preberaní tovaru alebo na pošte
b) prevodom na účet predávajúceho  – platba vopred na základe zálohovej faktúry. V tomto prípade na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom zo svojho účtu alebo priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho. Pre platby zo Slovenska platí účet: 2502422077/2010, IBAN: SK82 8330 0000 0025 0242 2077

5.2 Platba je možná v EUR alebo CZK. Pre platby v CZK mene platí prepočet kurzu v deň objednania tovaru.

5.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe alebo v tlačenej forme spolu s tovarom, ak si to vyžaduje kupujúci. Daňový doklad v CZK mene vystaví predávajúci kupujúcemu na základe mailovej alebo telefonickej dohody.


6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Dodacia lehota na tovar alebo služby, ak nie je uvedená pri produkte predávajúceho, je do 30 dní od vytvorenia objednávky, ak sa nedohodli inak.

6.2 Ak je tovar skladom, je expedovaný po potvrdení objednávky podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6.3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predajca informuje kupujúceho o možnosti čiastočných dodávok v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

6.4 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.


7. DORUČENIE TOVARU

7.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou – pre SR aj ČR
b) Slovenskou poštou – pre SR aj ČR
c) na výdajné miesto Packeta Slovakia s.r.o..

7.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

7.3 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

7.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a pri jeho preberaní skontrolovať neporušenosť obalu zásielky, resp. aj samotný tovar.

7.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.

7.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

7.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.


8. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

8.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

8.2  U tovaru alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, túto vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.


9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť na základe písomného oznámenia od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Také oznámenie musí byť Predávajúcemu doručené najneskôr posledný deň tejto 14 dňovej lehoty.

9.2 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je uvedený v texte nižšie. Vyplnený formulár je potreba odoslať elektronicky na info@zenavzene.sk alebo poštou na PAVEL KNAP - MADEPA, Pavel Knap, Radvanovce 12, 09431 Radvanovce.

9.3 Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia Predávajúcemu.

9.4 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený
b) kompletný
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe (faktúra).

9.5 Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, môže Predávajúci uplatniť na Kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

9.6 Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) oznámiť to Predávajúcemu v súlade s bodom 7.1 alebo 7.2 týchto Obchodných podmienok;

b) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar a všetky ostatné predmety, ktoré s ním obdržal, naspäť na adresu Predávajúceho: Jana Kečkéšová, Abranovce 36, 082 52 Kokošovce - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie (Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

9.7 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1, 7.2 a 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, a to spôsobom, ako za tovar Kupujúci zaplatil, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

10.3. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s ochranou osobných údajov upravuje článok Zásady spracovania/Ochrana osobných údajov.


11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


12. ZMLUVNÁ POKUTA

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil  a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v bode 6.4.

12.2 Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.


13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.

13.3 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

13.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. mája 2018.

13.6 Kontaktné údaje predávajúceho:


Adresa sídla a fakturačné údaje:
PAVEL KNAP - MADEPA
Radvanovce 12
094 31 Radvanovce
e-mail: vyzivena@gmail.com
IČO: 40057372
DIČ:1022332454
IČ DPH: SK1022332454
č. živ. reg. 713-6857

Adresa skladu a pre vrátenie zásielok:
Pavel Knap, Radvanovce 12, 094 31  Radvanovce
e-mail: info@zenavzene.sk
mobil: +421 911 498 800
Zodpovedná osoba: Pavel Knap

Prevádzková doba:
automatické potvrdenie objednávky: Pondelok – Nedeľa: 00-24h

Bankové údaje – Fio banka:
EURO účet : 2502422077/2010
IBAN: SK82 8330 0000 0025 0242 2077

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXXV Radvanovciach, dňa 01.01.2023